Logo

Kasutajatunnus:

Parool:


Kiired uudised:
1. Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (endised meetmed 1.5.1 ja 1.5.3), kust toetatakse kahjustatud metsa taastamist ja kahjustuse kõrvaldamist, metsa hooldamist, kahjustuste ning metsatulekahju ennetamist. Taotluste vastuvõtt 8.06 – 15.06.2015. - Siit!
2. Natura 2000 metsatoetuste vastuvõtt 02-21.05.2015. Teid aitavad meie metsakonsulendid Margus Biene, Tarmo Läll ja Ülle Läll. - Siit!
3. Metsa inventeerimise ja metsamajanduskavade toetuse taotlusvoor 20.02.2015 - Siit!
4. 1. augustil jõustus keskkonnaseadustiku üldosa seadus - Siit!

Metsaseadus - vaata siit!
Metsa majandamise eeskiri - vaata siit!
Metsa uuendamisel kasutada lubatud võõrpuuliikide loetelu- vaata siit!
Metsateatise vorm ja esitamise kord - vaata siit!
Metsamaterjali veoeeskiri, metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akti, müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta Maksu- ja Tolliametile esitatava teatise ja veoselehe vorm - vaata siit!
Puidu mõõtmise ja mahu määramise meetodid, mõõtmistäpsusele ning mõõtmistulemuste dokumenteerimisele esitatavad nõuded - vaata siit!
Looduskaitseseadus - vaata siit!
Keskkonnaministri 4. detsembri 2006. a määrus nr 69 «Metsa uuendamisel kasutada lubatud võõrpuuliikide loetelu» - vaata siit!
Keskkonnaministri 13. detsembri 2006. a määrus nr 75 «Eestis metsa kultiveerimisel kasutada lubatud kultiveerimismaterjali algmaterjali päritolupiirkonnad» - vaata siit!
Keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määrus nr 85 «Kultiveerimismaterjali sertifitseeritavate liikide loetelu, sertifitseerimise kord ning sertifitseerimist või kontrollimist kinnitavate dokumentide sisu nõuded» - vaata siit!
Keskkonnaministri 11. detsembri 2006. a määrus nr 72 «Kultiveerimismaterjali importimisele esitatavad nõuded» - vaata siit!
Taimede paljundamise ja sordikaitse seadus - vaata siit!
Jahiseadus - vaata siit!
Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine - vaata siit!
Keskkonnaministri 04.01.2007. a määrus nr 2 «Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja vääriselupaiga kasutusõiguse arvutamise täpsustatud alused» - vaata siit!
Keskkonnaministri 21. veebruari 2007. a määrus nr 14 «Suure, keskmise ja väikese metsade tuleohuga maakondade jaotus» - vaata siit!
Põllumajandusministri 11.03.2010. määrus nr 26 „Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antava toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord“ - vaata siit!
Põllumajandusministri 08.03.2010. määrus nr 19 «Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013» - vaata siit!
Keskkonnaministri 1. juuni 2004. a määrus nr 62 «Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks ja toetuse määrad» - vaata siit!
Põllumajandusministri 17.02.2010 a määrus nr 11 «Head põllumajandus- ja keskkonnatingimused, püsirohumaa pindala säilitamise kohustuse täitmise täpsem kord, püsirohumaa pindala säilitamise kohustuse üleandmise alused ja kord ning püsirohumaa säilitamiseks vajalike abinõude rakendamise täpsem kord» - vaata siit!
Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2004. a määrus nr 162 «Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri pidamise põhimäärus» - vaata siit!
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus - vaata siit!
Käibemaksuseaduse - vaata siit!
Tsiviilseadustiku üldosa seadus - vaata siit!
Konkurentsiseadus - vaata siit!
Krediidiasutuste seadus - vaata siit!
Teeseadus - vaata siit!